Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ​obchodní podmínky​”) prodávajícího Mgr. Hany Ederové, se sídlem Donská 195/3, Praha 10, identifikační číslo:​ 68905751, DIČ: CZ7851165707, podnikající podle živnostenského zákona​, (dále jen ​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.usporne-regulace.cz​ ​(dále jen ​internetový obchod​”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění, tím nejsou dotčená ustanovení na ochranu spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

1.4 Pokud kupující uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, je v roli spotřebitele a české zákony mu tím dávají některá zvláštní práva, o kterých kupujícího informují tyto obchodní podmínky.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na http://www.usporne-regulace.cz ​ v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1.6 Druhá strana (kupující) má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující si může na stránkách internetového obchodu zřídit uživatelský účet, ze kterého může provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku může kupující provést i bez registrace.

2.2 Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje, které kupující uvede při objednávání nebo v uživatelském účtu, považuje prodávající za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých je kupující povinen zachovat mlčenlivost. Svůj uživatelský účet není kupující oprávněn nechat využívat třetí osoby.

2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s prodávajícím.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​http://www.usporne-regulace.cz ​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Prodávající je plátcem DPH a z toho důvodu jsou ceny zboží uvedeny v​ základních cenách bez DPH a DPH je uvedeno zvlášť, bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě http://www.usporne-regulace.cz 

3.3 Internetový obchod http://www.usporne-regulace.cz​ ​také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

3.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

3.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů. Tyto údaje považuje prodávající za správné a neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zadáním nesprávných, neaktuálních anebo neúplných údajů – třeba pokud nebude možné kupujícímu zboží doručit.

3.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

3.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

• a) kupující vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka vložit do košíku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​http://www.usporne-regulace.cz

• b) kupující vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​​vložit do košíku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

3.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​​dokončit objednávku​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko ​dokončit objednávku​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se se jimi řídit.

3.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

3.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​http://www.usporne-regulace.cz, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

3.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

3.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

3.13 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

3.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou). V takovém případě má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu pak vrátí zaplacenou cenu za zboží zpět na jeho účet anebo způsobem, jaký si s kupujícím domluví.

4. Cena

4.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2209702520/6210​, vedený u společnosti mBank.

4.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující tento variabilní symbol nezadá, může se stát, že se platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží nebude kupujícímu odesláno včas. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

4.5 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

4.6 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím. Kupující s elektronickým zasláním daňového dokladu výslovně souhlasí.

5. Dodání zboží

5.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

5.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny, které je povinen uhradit.

5.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

5.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

5.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

• Prostřednictvím společnosti(í):​ Zásilkovna, Česká pošta

• Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce

• Ve výdejně zásilek společnosti:​ Zásilkovna, Česká pošta

• Osobním odběrem na adrese: VODATEX Olomouc s.r.o., Hodolanská 16, 77900  Olomouc

5.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.

5.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​5 ​pracovních dnů.

5.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do​ 5 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

5.9 Prodávající žádá kupujícího, aby při převzetí zboží od přepravce zkontroloval neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování by pak kupující měl ideálně ihned řešit s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Takové zboží nemusí kupující od dopravce převzít.

5.10 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na internetovém obchodu výslovně uvedena delší dodací doba.

5.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

5.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět, a to stejným způsobem, jakým prodávající od kupující prostředky přijal, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

6.2 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující nicméně odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu Mgr. Hana Ederová, Zeyerova 843/3, Olomouc, 77900 anebo na e-mailovou adresu: eveder@eveder.cz. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ http://www.usporne-regulace.cz

6.12 Pokud prodávající zaslat kupujícímu spolu se zbožím i nějaké bezplatné plnění – dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

7. Práva z vadného plnění (reklamace)

7.1 Práva z vadného plnění se řídí zejména občanským zákoníkem.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Pokud je kupující spotřebitel, pak platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pokud je kupující spotřebitel, odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.4 Pokud kupující zakoupil zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, prodávající neodpovídá. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídá.

7.5 Reklamaci je možné uplatnit e-mailem anebo dopisem na adresu prodávajícího.

7.6 Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

  1. kontaktní údaje kupujícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

  2. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

7.7 Zboží, které podle názoru kupujícího obsahuje vadu, zašle kupující spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě není prodávající povinen se reklamací zabývat a zboží zašle zpět kupujícímu.

7.8 Pokud je kupující spotřebitel, při uplatnění reklamace obdrží prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

7.9 Pokud kupující vytkl vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

7.10 Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

  1. opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. odřené zboží;

  2. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;

  3. vady, o kterých kupující věděl, nebo které sám způsobil.

7.11 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.12 V záruční době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

• přiměřenou slevu z kupní ceny

• odstranění vady opravou věci

• odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny za vrácení zboží

7.13 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.14 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.15 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu, nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.16 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

• při větším počtu vad (3 a více vad).

7.17 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.18 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.19 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.20 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace. Pokud je kupující spotřebitel, pak prodávající ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodne o jeho reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající v této lhůtě sdělí kupujícímu.

7.21 Pokud je kupující spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy si byl kupující povinen zboží vyzvednout.

7.22 Pokud je kupující podnikatel, pak prodávající rozhodne o jeho reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. Prodávající v přiměřené lhůtě reklamaci posoudí a zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

7.23 Jako spotřebitel má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí kupující požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak mu nemusí být přiznáno. Kupující – podnikatel právo na náhradu takových nákladů nemá.

7.24 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.25 Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není povinen jeho nároku vyhovět.

7.26 Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí. Za vadu se také nepovažují vady, které vzniknou neodbornou instalací zboží případně nedodržením návodu při instalaci.

9. Mimosoudní řešení sporu

9.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2 Kupující, který je spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K tomu se může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh kupujícího, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s prodávajícím. Návrh může kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

10.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

10.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

10.5 K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Prodávající podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.04.2022